วันที่   15   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - การทบทวนโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)  30  นางสาวปราณี อ่อนวิมล