วันที่   21   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔  9  นางอุบล วงศ์ทับแก้ว