วันที่   2   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - การกำหนดราคามาตราฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  5  นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์