วันที่   9   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ ยกระดับคุณภาพการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ๑๘  นายธนกฤต ธนภัทรมงคล