วันที่   25   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย และประเด็นการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)  20  นายชาญชัย นิ่มอนงค์
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ว.21  10  นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ