วันที่   26   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - - คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)  10  นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ