วันที่   18   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย และประเด็นการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  20  นายชาญชัย นิ่มอนงค์