วันที่   11   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  20  นายชาญชัย นิ่มอนงค์