วันที่   9   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ (Knowledge Management)  15  นางสาวจิราพร สังข์พิชัย