วันที่   13   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ  15  นางสาวจิราพร (ธุรการกลุ่มนิเทศ)