วันที่   3   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะฯ ศึกษานิเทศก์ใหม่  30  นางสาวจิราพร (ธุรการกลุ่มนิเทศ)