วันที่   14   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงาน HRMS ผ้านระบบ ZOOM  7  นางรัตตา บุญสงวนศรี