วันที่   10   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  10  นายธัญญะสิน จีนปี