วันที่   5   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง(จัดสรรเกษียณ2564)  10  นางสาวอิศราวดี สง่าแสง