วันที่   6   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5) เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  9  นายธัญญะสิน จีนปี
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (ศึกษานิเทศก์) และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2  15  นายธัญญะสิน จีนปี