วันที่   20   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 -   - การดำเนินงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการในโรงเรียน  10  นางธนวรรณพร สังข์พิชัย