วันที่   24   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - สัมภาษณ์เด็กดีเด่น ประจำปี 2565  5  นางสาววันวิสา สิงหฬ