วันที่   23   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 13.00-16.30   - ประชุมจัดสรรนักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น  10  นางสาวอิศราวดี สง่าแสง