วันที่   22   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ประจำปี ๒๕๖๔  5  นางสาวปรัชญา พะณะงาม