วันที่   1   สิงหาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.9 08.30-16.30   - อบรมการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA  10  นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิต